PROGRESS IS OUR COMMITMENT
THE EARTH OUR CONCERN


CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

Käyttöturvallisuustiedote Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Tuote : POSITIV 20 Päiväys 23.11.10
Ref.Nr.: AB28200-9-231110 Versio 20.08.10

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT   

 

Tuote : POSITIV 20
Aerosoli

 

Käyttötarkoitus:

Valokopiolakka

 

Valmistaja :

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com
 
Hätänumero : (+32) (0)52/45 60 11
Suomi : +358-9-471 977 (Myrkytystietokeskus)
 

Tytäryhtiöt

 

Tel

Fax

CRC Industries Finland

Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS

(+358)(0)19/32921

(+358)(0)19/383676

CRC Industries France

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

(+33)(0)1/34112000

(+33)(0)1/34110996

CRC Industries Deutschland

Südring 9, 76473 Iffezheim

(+49)(0)7229/3030

(+49)(0)7229/303266

CRC Industries Iberia

Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia

(+34)921/427546

(+34)921/436270

CRC Industries Sweden

Kryptongatan 14, 43153 Mölndal

(+46)(0)31/7068480

(+46)(0)31/273991

2. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS   

Terveydellinen ja tuotteen palovaara :

Erittäin helposti syttyvää
Ponneaine DME
Ärsyttää silmiä.
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Ympäristövaara :

Ei luokiteltu (EU-direktiivien 99/45/EU)

Muut tiedot :

Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50°C:n lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen.
Illman riittävää tuuletusta voi kehittyä räjähtäviä kaasuja.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA   

Vaarallinen aineCAS-nroEINECSw/w %symboliR-lauseke*Notes
1-Metoksi-2-propanoli 107-98-2203-539-15-10R10,R67A
2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti 108-65-6203-603-95-1010A
Dimetyylieetteri 115-10-6204-065-830-60F+12A
n-butyyliasetaatti123-86-4204-658-11-510-66-67
asetoni67-64-1200-662-230-60F,Xi11-36-66-67A
Explanation notes
A : aineet, joille yhteisössä on säädetty työperäisen altistuksen raja-arvo
(* R-lausekkeiden teksti on kohdassa 16)

4. ENSIAPUOHJEET   

Erityiset ohjeet :

Yleisiä kemikaalien käsittelyn yhteydessä noudatettavia turvallisuustoimia tulisi noudattaa
Mikäli oireita ilmenee hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Roiskeet silmiin :

Jos ainetta on päässyt silmiin, huuhdo niitä heti käyttäen runsaasti vettä ainakin 15 minuuttia
Hakeudu heti lääkärin hoitoon

Iho :

Pese vedellä ja saippualla.
Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ärsytys jatkuu

Hengitys :

Toimita raittiiseen ilmaan, pidä lämpimänä ja levossa.
Hakeudu lääkärin hoitoon, jos haitallisia vaikutuksia ilmenee

Nieleminen :

Nauttiminen on epätodennäköistä
Ei saa oksennuttaa, mikäli tuotetta on nielty, vaan hakeuduttava lääkärin hoitoon.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA   

Leimahduspiste :

< 0 °C (Closed Cup)

Räjähdysrajat : ylempi :

Ei käytettävissä.

alempi :

Ei käytettävissä.

Sopivat sammutusaineet :

vaahtoa, hiilidioksidia tai kuiva-ainesammutinta

Ohjeet tulipalon varalta :

Jäähdytä tulelle alttiit säiliöt suihkuttamalla vettä

Muita ohjeita :

Aerosolit voivat räjähtää yli +50 °C lämpötilassa.

6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI   

Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi :

Kytke kaikki sytytyslähteet pois päältä
Varmista, että tuuletus on riittävä
Käyetettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi :

Älä päästä viemäreihin tai vesistöihin

Puhdistusohjeet :

Imeytä vuoto sopivaan inerttiin aineeseen

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI   

Käsittely :

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta
Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä
Älä suihkuta avotuleen tai kohti hehkuvia kappaleita.
Älä puhkaise tai polta aerosolipakkausta tyhjänäkään.
Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Silmienhuuhtelupullo tulisi olla käytettävissä

Varastointi :

Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli + 50 ºC lämpötilassa.
Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISY/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET   

Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi :

Varmista, että tuuletus on riittävä
Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä
Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti

Henkilökohtaiset suojaimet :

Varmista, että tuuletus on riittävä
On suositeltavaa että noudatetaan varovaisuutta ja varotaan tuotteen joutumista iholle ja silmiin tuotteen käsittelyn yhteydessä.

hengityksensuojaus :

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.
(Filter type AX)

ihonsuojaus :

Käytä sopivia suojakäsineitä, jos kosketus on pitkäaikainen.
(butylrubber)

silmiensuojaus :

Käytä suojalaseja.

Altistumisen ehkäisy :

Vaarallinen aineCAS-nromenetelmä
EU established exposure limits:
1-Metoksi-2-propanoli 107-98-2TWA100 ppm
STEL150 ppm
2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti 108-65-6TWA50 ppm
STEL100 ppm
Dimetyylieetteri 115-10-6TWA1000 ppm
asetoni67-64-1TWA500 ppm
National established exposure limits : Suomi
1-Metoksi-2-propanoli 107-98-2HTP8h100 ppm
HTP15150 ppm
2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti 108-65-6HTP8h50 ppm
HTP15100 ppm
n-butyyliasetaatti123-86-4HTP8h150 ppm
HTP15200 ppm
asetoni67-64-1HTP8h500 ppm
HTP15630 ppm

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET   

Olomuoto :

Neste, ponneaine DME.

väri :

Sininen.

haju :

Liuottimen.

Kiehumispiste/kiehumisalue :

Ei käytettävissä.

Tiheys :

0.87 g/cm3 (@ 20°C).

pH :

Ei sovelleta.

Höyrynpaine :

Ei käytettävissä.

Höyryn tiheys :

Ei käytettävissä.

Liukoisuus veteen :

Veteen liukenematon

Leimahduspiste :

< 0 °C (Closed Cup)

Itsesyttymispiste :

> 200 °C

Viskositeetti :

Ei sovelleta.

Haihtumisnopeus :

Ei käytettävissä.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS   

Vältettävät olosuhteet :

Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli + 50 ºC lämpötilassa.
Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä

Vältettävät materiaalit :

Voimakas hapetin

Haitalliset hajoamistuotteet :

CO, CO2

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT   

Hengitys :

Liuottimen höyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja huimausta

Nieleminen :

Nauttiminen on epätodennäköistä

Iho :

Pitkäaikainen ihokosketus aiheuttaa ihon rasvan häviämisen.

Roiskeet silmiin :

Ärsyttää silmiä

Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot :

Tietoja tutkimuksista ei saatavilla

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE   

Vaarallinen aineCAS-nromenetelmä
C.I.Basic Violet 3, jossa 3 0,1 % Michlerin ketonia (EY-nro 202-027-5)548-62-90.7 mg/l

Älä päästä viemäreihin tai vesistöihin
Tietoja tutkimuksista ei saatavilla

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY   

Tuote :

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

Hävityksen tulisi tapahtua paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti

14. KULJETUSTIEDOT   

YK-numero :

1950

Maakuljetukset - ADR/RID :

UN1950 Aerosolit Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1, Tunnel : (D)

Merikuljetukset - IMDG :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.1
 

EmS

F-D, S-U

Ilmakuljetukset - IATA/ICAO:

UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.1
 
 
 

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET   

Varoitusmerkin kirjaintunnus:

F+ : ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄ
Xi : ÄRSYTTÄVÄ

R-lausekkeet :

R36: Ärsyttää silmiä.
R66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

S-lausekkeet :

S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S16: Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.
S23: Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.
S35: Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.
S51: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50°C:n lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. Illman riittävää tuuletusta voi kehittyä räjähtäviä kaasuja.
Classified according to Dir. 2008/47/EC amendment of the aerosol dispenser directive 75/324/EEC.
Luokiteltu (EU-direktiivien 99/45/EU)

Kemikaaleja koskevat tiedot:

Suomi
Käyttötarkoituskoodi, KT1: 59
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen.

Suomi
Toimialakoodi, TOL: G516

16. MUUT TIEDOT   

Tätä tuotetta varastoitaessa, käsiteltäessä ja käytettäessä on noudatettava hyvää teollisuushygieniaa ja lain määräyksiä. Tiedot tuotteiden turvallisuusvaatimuksista perustuvat nykytietämykseemme. Ne eivät takaa tiettyjä ominaisuuksia.
Tiedotteesta ei saa käyttää erillisiä osia ilman CRC:n lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaarojen arviointeja.

KORJAUS KOHDASSA :

3,11,13,14,15

*Luettelo asiaa koskevista R-lausekkeista:

R10: Syttyvää.
R11: Helposti syttyvää.
R12: Erittäin helposti syttyvää.
R36: Ärsyttää silmiä.
R66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

 

Tämä käyttöturvallisuustiedot on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvätmm. lainsäädäntöön, raaka-aineiden saatavuuteen ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän käyttöturvallisuustiedotteen versio lähetetään pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivustollamme osoitteessa: www.crcind.com