PROGRESS IS OUR COMMITMENT
THE EARTH OUR CONCERN


CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

Käyttöturvallisuustiedote Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Tuote : AIR SENSOR CLEAN Päiväys 23.11.10
Ref.Nr.: AB12100-9-231110 Versio 24.09.10

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT   

 

Tuote : AIR SENSOR CLEAN
Aerosoli

 

Käyttötarkoitus:

Tarkkuuspuhdistajat

 

Valmistaja :

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com
 
Hätänumero : (+32) (0)52/45 60 11
Suomi : +358-9-471 977 (Myrkytystietokeskus)
 

Tytäryhtiöt

 

Tel

Fax

CRC Industries Finland

Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS

(+358)(0)19/32921

(+358)(0)19/383676

CRC Industries France

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

(+33)(0)1/34112000

(+33)(0)1/34110996

CRC Industries Deutschland

Südring 9, 76473 Iffezheim

(+49)(0)7229/3030

(+49)(0)7229/303266

CRC Industries Iberia

Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia

(+34)921/427546

(+34)921/436270

CRC Industries Sweden

Kryptongatan 14, 43153 Mölndal

(+46)(0)31/7068480

(+46)(0)31/273991

2. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS   

Terveydellinen ja tuotteen palovaara :

Erittäin helposti syttyvää
Ärsyttää silmiä ja ihoa.
Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Aspiraatiovaaran vuoksi haitallisiksi luokiteltuja valmisteita ei tarvitse merkitä haitallisiksi ja varustaa lausekkeella R65, kun ne luovutetaan markkinoille aerosolipakkauksissa tai säiliöissä, joihin on asennettu sinetöity spraysuutin. (ETY-direktiivi 67/548 Liite VI 9.4)
(For further toxicological information see point 11)

Ympäristövaara :

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
(For further ecological information see point 12)

Muut tiedot :

Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50°C:n lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen.
Illman riittävää tuuletusta voi kehittyä räjähtäviä kaasuja.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA   

Vaarallinen aineCAS-nroEINECSw/w %symboliR-lauseke*Notes
Hiilidioksidi124-38-9204-696-91-5--A,G
Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt (Bentseeni<0.1%)64742-49-0265-151-9<25F,Xn,N11-38-51/53-65-67B,P
propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli67-63-0200-661-760-100F,Xi11-36-67B
Explanation notes
A : aineet, joille yhteisössä on säädetty työperäisen altistuksen raja-arvo
B : aineet, joille on määritetty kansallinen, työperäisen altistuksen raja-arvo
G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a)of REACH Regulation No 1907/2006
P : ei luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi, alle 0.1% p/p bentseeniä (Einecs-nro. 200-753-7)
Note H and P of Annex I (67/548/EEC) apply for the naphtha's in this product.
(* R-lausekkeiden teksti on kohdassa 16)

4. ENSIAPUOHJEET   

Erityiset ohjeet :

Yleisiä kemikaalien käsittelyn yhteydessä noudatettavia turvallisuustoimia tulisi noudattaa
Mikäli oireita ilmenee hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Roiskeet silmiin :

Jos ainetta on päässyt silmiin, huuhdo niitä heti käyttäen runsaasti vettä ainakin 15 minuuttia
Kysy neuvoa lääkäriltä

Iho :

Riisu aineen tahraamat vaatteet heti ja huuhtele aineen kanssa kosketukseen joutunut iho runsaalla määrällä vettä. Pese sitten saippualla ja vedellä.
Kysy neuvoa lääkäriltä

Hengitys :

Toimita raittiiseen ilmaan, pidä lämpimänä ja levossa.
Hakeudu lääkärin hoitoon, jos haitallisia vaikutuksia ilmenee

Nieleminen :

Nauttiminen on epätodennäköistä
Ei saa oksennuttaa, koska on olemassa vaara, että ainetta menee keuhkoihin. Jos epäillään, että ainetta on mennyt keuhkoihin, hakeudu heti lääkärin hoitoon

5. OHJEET TULIPALON VARALTA   

Leimahduspiste :

< 0 °C (Closed Cup)

Räjähdysrajat : ylempi :

Ei käytettävissä.

alempi :

Ei käytettävissä.

Sopivat sammutusaineet :

vaahtoa, hiilidioksidia tai kuiva-ainesammutinta

Ohjeet tulipalon varalta :

Jäähdytä tulelle alttiit säiliöt suihkuttamalla vettä

Muita ohjeita :

Aerosolit voivat räjähtää yli +50 °C lämpötilassa.

6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI   

Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi :

Kytke kaikki sytytyslähteet pois päältä
Varmista, että tuuletus on riittävä
Käyetettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi :

Älä päästä viemäreihin tai vesistöihin
Jos saastunutta vettä pääsee viemärijärjestelmään tai vesistöön, ilmoita siitä heti asianomaisille viranomaisille

Puhdistusohjeet :

Imeytä vuoto sopivaan inerttiin aineeseen

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI   

Käsittely :

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta
Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä
Älä suihkuta avotuleen tai kohti hehkuvia kappaleita.
Älä puhkaise tai polta aerosolipakkausta tyhjänäkään.
Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Silmienhuuhtelupullo tulisi olla käytettävissä

Varastointi :

Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli + 50 ºC lämpötilassa.
Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISY/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET   

Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi :

Varmista, että tuuletus on riittävä
Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä
Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti

Henkilökohtaiset suojaimet :

On suositeltavaa että noudatetaan varovaisuutta ja varotaan tuotteen joutumista iholle ja silmiin tuotteen käsittelyn yhteydessä.
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta

hengityksensuojaus :

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.
(Filter type AX)

ihonsuojaus :

Käytä sopivia suojakäsineitä, jos kosketus on pitkäaikainen.
(nitriili)

silmiensuojaus :

Käytä suojalaseja.

Altistumisen ehkäisy :

Vaarallinen aineCAS-nromenetelmä
EU established exposure limits:
Hiilidioksidi124-38-9TWA5000 ppm
National established exposure limits : Suomi
Hiilidioksidi124-38-9HTP8h5000 ppm
propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli67-63-0HTP8h200 ppm
HTP15250 ppm

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET   

Olomuoto :

Neste, ponneaine CO2.

väri :

Väritön.

haju :

typical Liuottimen.

Kiehumispiste/kiehumisalue :

60-95 °C

Tiheys :

0.76 g/cm3 (@ 20°C).

pH :

Ei sovelleta.

Höyrynpaine :

Ei käytettävissä.

Höyryn tiheys :

Ei käytettävissä.

Liukoisuus veteen :

Veteen liukenematon

Leimahduspiste :

< 0 °C (Closed Cup)

Itsesyttymispiste :

> 200 °C

Viskositeetti :

Sec (ASTM CF 4).

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS   

Vältettävät olosuhteet :

Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli + 50 ºC lämpötilassa.
Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä

Vältettävät materiaalit :

Voimakas hapetin

Haitalliset hajoamistuotteet :

CO, CO2

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT   

Hengitys :

Liuottimen höyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja huimausta

Nieleminen :

Nauttiminen on epätodennäköistä
Kun nielaistua tuotetta oksennetaan, sitä joutuu todennäköisesti keuhkoihin. Liuottimet voivat aiheuttaa kemiallisen keuhkokuumeen.

Iho :

Ärsyttää ihoa

Roiskeet silmiin :

Ärsyttää silmiä

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE   

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Älä päästä viemäreihin tai vesistöihin
Tietoja tutkimuksista ei saatavilla

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY   

Tuote :

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.
Tämä aine ja sen säilytysastia on hävitettävä turvallisesti.

Hävityksen tulisi tapahtua paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti

14. KULJETUSTIEDOT   

YK-numero :

1950

Maakuljetukset - ADR/RID :

UN1950 Aerosolit Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1, Tunnel : (D)

Merikuljetukset - IMDG :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.1
 

EmS

F-D, S-U

Ilmakuljetukset - IATA/ICAO:

UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.1
 
 
 

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET   

Varoitusmerkin kirjaintunnus:

F+ : ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄ
Xi : ÄRSYTTÄVÄ

R-lausekkeet :

R36/38: Ärsyttää silmiä ja ihoa.
R52/53: Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

3,14

S-lausekkeet :

S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S16: Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.
S23: Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.
S24/25: Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
S35: Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.
S51: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50°C:n lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. Illman riittävää tuuletusta voi kehittyä räjähtäviä kaasuja.
Classified according to Dir. 2008/47/EC amendment of the aerosol dispenser directive 75/324/EEC.
Luokiteltu (EU-direktiivien 99/45/EU)
Aspiraatiovaaran vuoksi haitallisiksi luokiteltuja valmisteita ei tarvitse merkitä haitallisiksi ja varustaa lausekkeella R65, kun ne luovutetaan markkinoille aerosolipakkauksissa tai säiliöissä, joihin on asennettu sinetöity spraysuutin. (ETY-direktiivi 67/548 Liite VI 9.4)


Kemikaaleja koskevat tiedot:

Suomi
Käyttötarkoituskoodi, KT1: 9
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen.

Suomi
Toimialakoodi, TOL: G502/G516

16. MUUT TIEDOT   

Tätä tuotetta varastoitaessa, käsiteltäessä ja käytettäessä on noudatettava hyvää teollisuushygieniaa ja lain määräyksiä. Tiedot tuotteiden turvallisuusvaatimuksista perustuvat nykytietämykseemme. Ne eivät takaa tiettyjä ominaisuuksia.
Tiedotteesta ei saa käyttää erillisiä osia ilman CRC:n lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaarojen arviointeja.

KORJAUS KOHDASSA :

2,15

*Luettelo asiaa koskevista R-lausekkeista:

R11: Helposti syttyvää.
R36: Ärsyttää silmiä.
R38: Ärsyttää ihoa.
R51/53: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R65: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

 

Tämä käyttöturvallisuustiedot on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvätmm. lainsäädäntöön, raaka-aineiden saatavuuteen ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän käyttöturvallisuustiedotteen versio lähetetään pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivustollamme osoitteessa: www.crcind.com