PROGRESS IS OUR COMMITMENT
THE EARTH OUR CONCERN


CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

Sikkerhedsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Produktnavn : PLASTIK 70 Dato : 23.11.10
Ref.Nr.: AB27430-10-231110 Gennemgang af : 17.08.10

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR   

 

Produktnavn : PLASTIK 70
PR-nummer: 650565
Aerosol

 

Anvendelse :

Rustbeskyttelses produkter

 

Leverandør :

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com
 
Emergency telephonenumber : (+32) (0)52/45 60 11
 

Subsidiaries

 

Tel

Fax

CRC Industries Finland

Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS

(+358)(0)19/32921

(+358)(0)19/383676

CRC Industries France

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

(+33)(0)1/34112000

(+33)(0)1/34110996

CRC Industries Deutschland

Südring 9, 76473 Iffezheim

(+49)(0)7229/3030

(+49)(0)7229/303266

CRC Industries Iberia

Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia

(+34)921/427546

(+34)921/436270

CRC Industries Sweden

Kryptongatan 14, 43153 Mölndal

(+46)(0)31/7068480

(+46)(0)31/273991

2. FAREIDENTIFIKATION   

Sundheds- og brandfare :

Yderst brandfarlig
(propan/butan-drivstof)
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Miljø :

Ikke klassificeret til EU-direktive 99/45/EU

Andre :

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.
Ved utilstrækkelig ventilation kan der dannes eksplosive damp-luftblandinger.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER   

Farligt stofCAS-nrEINECSw/w %symbolR-udtryk*Notes
1-methoxy-2-propanol107-98-2203-539-110-30R10,R67A
butylacetat123-86-4204-658-110-3010-66-67
ethylacetat141-78-6205-500-410-30F,Xi11-36-66-67B
carbonhydrider, C3-4-rige,råolie-destillatKulbrintegasser 68512-91-4270-990-910-30F+12K
Explanation notes
A : stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
B : stoffer, for hvilke der foreliger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
K : klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent buta-1,3-dien (Einecs-nr. 203-450-8)
(* Forklaringer til risiko-benævnelse: se kapittel 16)

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER   

Generelt :

Hvis der opstår symptomer søges læge.

Øjne :

Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand
Søg lægehjælp ved fortsat irritation

Hudkontakt :

Vask med vand og sæbe
Søg lægehjælp ved fortsat irritation

Indånding :

Frisk luft, holdes varm og i ro
Søg lægehjælp ved ugunstige virkninger

Indtagelse :

Intagelse er usandsynlig
Undgå opkastning og søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE   

Flammepkt. :

< 0 °C (Closed Cup)

Eksplosionsgrænser : Øvre :

Kan ikke fås.

Nedre :

Kan ikke fås.

Brandslukning :

Vandsprøjt eller tåge, alkoholresistent skum, tørt kemikalie eller kuldioxyd

Særlige forholdsregler :

Hold beholdere nær ild kølige med vand

Særlige risici :

Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD   

Personlige værnemidler :

Afbryd alle antændelseskilder
Sørg for tilstrækkelig ventilation

Miljøoplysninger :

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje

Rengjøring :

Opsug udslip i passende inaktivt materiale

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING   

Håndtering :

Må kun bruges på steder med god ventiliation
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder
Spray ikke mod åben ild eller glØdende materiale.
Aerosoldåser må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug.
Undgå indånding af dampe och aerosol-tåger
Undgå kontakt med huden og øjnene.

Opbevaring :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.
Opbevares på et køligt, tørt og ventileret sted
Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER   

Tekniske hjælpemidler :

Sørg for tilstrækkelig ventilation
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder
Træf foranstalninger mod statisk elektricitet

Personlige værnemidler :

Må kun bruges på steder med god ventiliation
Det anbefales at bruge personlige værnemidler for at beskytte hud og øjne under brug af dette produkt.

indånding :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis affektiv ventiliation ikke er mulig.
(Filter type AX)

hud :

Benyt dertil egnede beskyttelseshandsker
(polyvinylalcohol)

øjne :

Benyt beskyttelsesbriller.

Grænseværdier :

Farligt stofCAS-nrmetode
EU established exposure limits:
1-methoxy-2-propanol107-98-2TWA100 ppm
STEL150 ppm
National established exposure limits : Denmark
1-methoxy-2-propanol107-98-2TWA50 ppm
butylacetat123-86-4TWA150 ppm
ethylacetat141-78-6TWA150 ppm

9. FYSISK OG KEMISKE DATA   

Udseende :

Væske med propan/butan som drivstof.

Væske med propan/butan som drivstof.

far :

Farveløs.

duft :

Opløsningsmiddel.

Kogepunkt/intervall :

Kan ikke fås.

Vægtfylde :

0.919 g/cm3 (@ 20°C).

pH :

Kan ikke benyttes.

Damptryk :

Kan ikke fås.

Damptæthed :

Kan ikke fås.

Vandopløselighed :

Uopløselig i vand

Antændelsestemperatur :

< 0 °C (Closed Cup)

Selvantændelsespunkt :

> 200 °C

Viskositet :

Kan ikke fås.

Fordampningshastighed :

Kan ikke fås.

10. STABILITET OG REAKTIVITET   

Undgå :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.

Undgå kontakt med :

Stærkt oxyderende stof

Farlige nedbrydningsstoffer :

CO, CO2

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER   

Inånding :

Indånding af opløsningsmidlets dampe i længere tid kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed.

Indtagelse :

Intagelse er usandsynlig

Kontakt med hud :

Kontakt i længere tid vil forårsage affedtning af huden, hvilket kan medføre irritation og, i visse tilfælde, betændelse

Kontakt med øjne :

Irriterende

Toksikologiske data :

Ingen tilgængelige eksperimentdata

12. MILJØOPLYSNINGER   

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje

13. BORTSKAFFELSE   

Produkt :

Udled ikke stoffet i kloak eller miljø, men aflever det til en autoriseret affaldsindsamlingsvirksomhed.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning

14. TRANSPORTOPLYSNINGER   

UN-Nr. :

1950

ADR/RID :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1, Tunnel : (D)

IMDG :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.1
 

EmS

F-D, S-U

IATA/ICAO :

UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.1
 
 
 

15. OPLYSNINGER OM FORSKRIFTER   

Symbol :

F+ : YDERST BRANDFARLIG

R-sætninger :

R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

S-sætninger :

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
S23: Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.
S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene.
S35: Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Ved utilstrækkelig ventilation kan der dannes eksplosive damp-luftblandinger.
Classified according to Dir. 2008/47/EC amendment of the aerosol dispenser directive 75/324/EEC.
Klassificeret til EU-direktive 99/45/EU

16. ANDRE OPLYSNINGER   

Dette produkt bøØr opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.
Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber.
Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.

REVISIONS IN CHAPTRE :

2,3,4,11,13,14,15

*Forklaringer till risiko-benævnelse:

R10: Brandfarlig.
R11: Meget brandfarlig.
R12: Yderst brandfarlig.
R36: Irriterer øjnene.
R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

 

Denne leverandørbrugsanvisning kan af forskellige årsager allerede være revideret på grund af ændret lovgivning eller produktsammensætning. Den seneste gyldige leverandørbrugsanvisning kan blive tilsendt på forlangende, eller downloades fra hjemmesiden www.crcind.com. Vi anbefaler at man registrerer sig på denne hjemmeside. Derved vil man fremover automatisk modtage opdaterede leverandørbrugsanvisninger på de ønskede produkter.