PROGRESS IS OUR COMMITMENT
THE EARTH OUR CONCERN


CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

Sikkerhedsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Produktnavn : KONTAKT 40 Dato : 23.11.10
Ref.Nr.: AB27900-10-231110 Gennemgang af : 14.01.10

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR   

 

Produktnavn : KONTAKT 40
PR-nummer: 1937517
Aerosol

 

Anvendelse :

Smøremiddel

 

Leverandør :

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com
 
Emergency telephonenumber : (+32) (0)52/45 60 11
 

Subsidiaries

 

Tel

Fax

CRC Industries Finland

Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS

(+358)(0)19/32921

(+358)(0)19/383676

CRC Industries France

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

(+33)(0)1/34112000

(+33)(0)1/34110996

CRC Industries Deutschland

Südring 9, 76473 Iffezheim

(+49)(0)7229/3030

(+49)(0)7229/303266

CRC Industries Iberia

Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia

(+34)921/427546

(+34)921/436270

CRC Industries Sweden

Kryptongatan 14, 43153 Mölndal

(+46)(0)31/7068480

(+46)(0)31/273991

2. FAREIDENTIFIKATION   

Sundheds- og brandfare :

Brandfarlig
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Note: Præparater, der er klassificeret som sundhedsskadelige på grund af fare ved aspiration, skal ikke nødvendigvis etiketteres som sundhedsskadelige med R65, når de markedsføres i aerosolbeholdere eller i beholdere, som er forsynet med en uaftagelig sprayanordning. (EU-direktiv 67/548 bilag VI 9.4)

Miljø :

Ikke klassificeret til EU-direktive 99/45/EU

Andre :

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER   

Farligt stofCAS-nrEINECSw/w %symbolR-udtryk*Notes
CO2124-38-9204-696-91-5--A,G
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette; Uspecificeret petroleum64742-47-8265-149-860-100Xn65-66B
sulfonic acids,petroleum,sodium salts68608-26-4271-781-51-5Xi36
mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%) --10-30--B
Explanation notes
A : stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
B : stoffer, for hvilke der foreliger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a)of REACH Regulation No 1907/2006
(* Forklaringer til risiko-benævnelse: se kapittel 16)

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER   

Generelt :

De gængse sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier skal træffes
Hvis der opstår symptomer søges læge.

Øjne :

Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand

Hudkontakt :

Vask med vand og sæbe
Søg lægehjælp ved fortsat irritation

Indånding :

Frisk luft, holdes varm og i ro

Indtagelse :

Intagelse er usandsynlig
Fremkald ikke opkastning ved indtagelse p.g.a. risikoen for optagelse i lungerne. Søg straks lægehjælp, hvis der er mistanke om optagelse i lungerne.

5. BRANDBEKÆMPELSE   

Flammepkt. :

78 °C (Closed Cup)

Eksplosionsgrænser : Øvre :

Kan ikke fås.

Nedre :

Kan ikke fås.

Brandslukning :

vand, skum, kuldioxyd eller tørstof

Særlige forholdsregler :

Hold beholdere nær ild kølige med vand

Særlige risici :

Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD   

Personlige værnemidler :

Sørg for tilstrækkelig ventilation
Afbryd alle antændelseskilder

Miljøoplysninger :

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje

Rengjøring :

Opsug udslip i passende inaktivt materiale

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING   

Håndtering :

Må kun bruges på steder med god ventiliation
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder
Spray ikke mod åben ild eller glØdende materiale.
Aerosoldåser må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug.
Undgå indånding af dampe och aerosol-tåger
Undgå kontakt med huden og øjnene.

Opbevaring :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.
Opbevares på et køligt, tørt og ventileret sted
Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER   

Tekniske hjælpemidler :

Sørg for tilstrækkelig ventilation
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder

Personlige værnemidler :

Sørg for tilstrækkelig ventilation
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder
Træf foranstalninger mod statisk elektricitet

indånding :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis affektiv ventiliation ikke er mulig.
(Filter type A)

hud :

Benyt dertil egnede beskyttelseshandsker
(nitrile)

øjne :

Benyt beskyttelsesbriller.

Grænseværdier :

Farligt stofCAS-nrmetode
EU established exposure limits:
CO2124-38-9TWA5000 ppm
National established exposure limits : Denmark
CO2124-38-9TWA5000 ppm
mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%) -TWA5 mg/m3

9. FYSISK OG KEMISKE DATA   

Udseende :

Væske med CO2 som drivstof.

far :

Ravgul.

duft :

Karakteristisk duft.

Smeltepunkt :

<-50 °C

Kogepunkt/intervall :

Kan ikke fås.

Vægtfylde :

0.82 g/cm3 (@ 20°C).

pH :

Kan ikke benyttes.

Damptryk :

Kan ikke fås.

Damptæthed :

Kan ikke fås.

Vandopløselighed :

Uopløselig i vand

Antændelsestemperatur :

78 °C (Closed Cup)

Selvantændelsespunkt :

> 200 °C

Viskositet :

3 mPa.s (@ 20°C).

Viskositet :

< 7 CST40

Fordampningshastighed :

Kan ikke benyttes.

10. STABILITET OG REAKTIVITET   

Undgå :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.

Undgå kontakt med :

Stærkt oxyderende stof

Farlige nedbrydningsstoffer :

CO, CO2

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER   

Inånding :

Indånding af opløsningsmidlets dampe i længere tid kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed.

Indtagelse :

Intagelse er usandsynlig
Skulle en person have indtaget og derefter kastet produktet op, er det sandsynligt, at også en indånding heraf har fundet sted. Opløsningen kan give kemisk fremkaldt lungebetændelse.

Kontakt med hud :

Kontakt i længere tid vil forårsage affedtning af huden, hvilket kan medføre irritation og, i visse tilfælde, betændelse
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Kontakt med øjne :

Irriterende

12. MILJØOPLYSNINGER   

Ecotoxicity :


Lad det ikke komme i kloakker og vandveje

13. BORTSKAFFELSE   

Produkt :

Må ikke kommes i kloakafløb.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning

14. TRANSPORTOPLYSNINGER   

UN-Nr. :

1950

ADR/RID :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1, Tunnel : (D)

IMDG :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.1
 

EmS

F-D, S-U

IATA/ICAO :

UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.1
 
 
 

15. OPLYSNINGER OM FORSKRIFTER   

Symbol :

F : BRANDFARLIG

R-sætninger :

R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

S-sætninger :

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
S23: Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.
S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.
Classified according to Dir. 2008/47/EC amendment of the aerosol dispenser directive 75/324/EEC.
Klassificeret til EU-direktive 99/45/EU
Note: Præparater, der er klassificeret som sundhedsskadelige på grund af fare ved aspiration, skal ikke nødvendigvis etiketteres som sundhedsskadelige med R65, når de markedsføres i aerosolbeholdere eller i beholdere, som er forsynet med en uaftagelig sprayanordning. (EU-direktiv 67/548 bilag VI 9.4)

16. ANDRE OPLYSNINGER   

Dette produkt bøØr opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.
Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber.
Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.

REVISIONS IN CHAPTRE :

2,7,8,11,15

*Forklaringer till risiko-benævnelse:

R36: Irriterer øjnene.
R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

 

Denne leverandørbrugsanvisning kan af forskellige årsager allerede være revideret på grund af ændret lovgivning eller produktsammensætning. Den seneste gyldige leverandørbrugsanvisning kan blive tilsendt på forlangende, eller downloades fra hjemmesiden www.crcind.com. Vi anbefaler at man registrerer sig på denne hjemmeside. Derved vil man fremover automatisk modtage opdaterede leverandørbrugsanvisninger på de ønskede produkter.