PROGRESS IS OUR COMMITMENT
THE EARTH OUR CONCERN


CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

Sikkerhedsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Produktnavn : SCREEN 99 Dato : 23.11.10
Ref.Nr.: AB28050-10-231110 Gennemgang af : 03.02.10

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR   

 

Produktnavn : SCREEN 99
PR-nummer: 522221
Aerosol

 

Anvendelse :

Afrensning - Præcisionsafrenser

 

Leverandør :

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com
 
Emergency telephonenumber : (+32) (0)52/45 60 11
 

Subsidiaries

 

Tel

Fax

CRC Industries Finland

Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS

(+358)(0)19/32921

(+358)(0)19/383676

CRC Industries France

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

(+33)(0)1/34112000

(+33)(0)1/34110996

CRC Industries Deutschland

Südring 9, 76473 Iffezheim

(+49)(0)7229/3030

(+49)(0)7229/303266

CRC Industries Iberia

Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia

(+34)921/427546

(+34)921/436270

CRC Industries Sweden

Kryptongatan 14, 43153 Mölndal

(+46)(0)31/7068480

(+46)(0)31/273991

2. FAREIDENTIFIKATION   

Sundheds- og brandfare :

Indeholder 23 vægt % let antændelige bestanddele.
(propan/butan-drivstof)

Miljø :

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Andre :

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER   

Farligt stofCAS-nrEINECSw/w %symbolR-udtryk*Notes
1-methoxy-2-propanol107-98-2203-539-11-5R10,R67A
pentan109-66-0203-692-41-5F+,Xn,N12-51/53-65-66-67A
2-aminoethanol ethanolamin141-43-5205-483-30-1C20/21/22-34A
naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let (benzen<0.1%)64742-49-0265-151-91-5F,Xn,N11-38-51/53-65-67B,P
propan-2-ol; isopropylalkohol67-63-0200-661-75-10F,Xi11-36-67B
carbonhydrider, C3-4-rige,råolie-destillatKulbrintegasser 68512-91-4270-990-95-10F+12K
Explanation notes
A : stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
B : stoffer, for hvilke der foreliger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
K : klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent buta-1,3-dien (Einecs-nr. 203-450-8)
P : klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (Einecs-nr. 200-753-7)
Note H and P of Annex I (67/548/EEC) apply for the naphtha's in this product.
(* Forklaringer til risiko-benævnelse: se kapittel 16)

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER   

Generelt :

I tilfælde af vedvarende symptomer bØr der altid sØges læge.

Øjne :

Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter
Rådspørg læge

Hudkontakt :

Vask med vand og sæbe
Søg lægehjælp ved fortsat irritation

Indånding :

Før patienten ud i frisk luft

Indtagelse :

Fremkald ikke opkastning
Rådspørg læge

5. BRANDBEKÆMPELSE   

Flammepkt. :

< 0 °C

Eksplosionsgrænser : Øvre :

Kan ikke fås.

Nedre :

Kan ikke fås.

Brandslukning :

skum, kuldioxyd eller tørstof

Særlige forholdsregler :

Hold beholdere nær ild kølige med vand

Særlige risici :

Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD   

Personlige værnemidler :

Afbryd alle antændelseskilder
Sørg for tilstrækkelig ventilation

Miljøoplysninger :

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje
Hvis forurenet vand kommer i kloaksystemer eller vandveje, skal man straks meddele det til rette myndigheder

Rengjøring :

Spul udslipsområdet med masser af vand

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING   

Håndtering :

De gængse sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier skal træffes
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder
Spray ikke mod åben ild eller glØdende materiale.
Aerosoldåser må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug.
Undgå kontakt med huden og øjnene.

Opbevaring :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.
Opbevares frostfrit
Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER   

Tekniske hjælpemidler :

Sørg for tilstrækkelig ventilation
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder

hud :

Benyt dertil egnede beskyttelseshandsker

øjne :

Benyt beskyttelsesbriller.

Grænseværdier :

Farligt stofCAS-nrmetode
EU established exposure limits:
1-methoxy-2-propanol107-98-2TWA100 ppm
STEL150 ppm
pentan109-66-0TWA1000 ppm
2-aminoethanol ethanolamin141-43-5TWA1 ppm
STEL3 ppm
National established exposure limits : Denmark
1-methoxy-2-propanol107-98-2TWA50 ppm
pentan109-66-0TWA500 ppm
kaliumhydroxid1310-58-3TWA2 mg/m3
2-aminoethanol ethanolamin141-43-5TWA1 ppm
propan-2-ol; isopropylalkohol67-63-0TWA200 ppm

9. FYSISK OG KEMISKE DATA   

Udseende :

Væske med propan/butan som drivstof.

far :

Hvid.

duft :

Karakteristisk duft.

Kogepunkt/intervall :

Kan ikke fås.

Vægtfylde :

0.95 g/cm3 (@ 20°C).

pH :

8.5

Damptryk :

< 5 kPa (@ 20°C).

Damptæthed :

Kan ikke fås.

Vandopløselighed :

Opløselig i vand

Antændelsestemperatur :

< 0 °C

Selvantændelsespunkt :

> 200 °C

Viskositet :

Kan ikke benyttes.

Fordampningshastighed :

Kan ikke benyttes.

10. STABILITET OG REAKTIVITET   

Undgå :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder

Undgå kontakt med :

Stærkt oxyderende stof

Farlige nedbrydningsstoffer :

CO, CO2

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER   

Indtagelse :

Skummet kan trænge ned i lungerne.

Kontakt med hud :

Kontakt med huden i længere tid vil forårsage affedtning af huden.

Kontakt med øjne :

Let irriterende virkning ved øjenkontakt

12. MILJØOPLYSNINGER   

Degradability :

Preparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og
rengøringsmidler.

Other adverse effects :

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje

13. BORTSKAFFELSE   

Produkt :

Må ikke kommes i kloakafløb.
Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning

14. TRANSPORTOPLYSNINGER   

UN-Nr. :

1950

ADR/RID :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5A, Label : 2.2, Tunnel : (E)

IMDG :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.2
 

EmS

F-D, S-U

IATA/ICAO :

UN1950 Aerosols, non-flammable Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.2
 
 
 

15. OPLYSNINGER OM FORSKRIFTER   

R-sætninger :

R52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætninger :

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S23: Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.
S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene.
S35: Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.
Indeholder 23 vægt % let antændelige bestanddele.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.
Classified according to Dir. 2008/47/EC amendment of the aerosol dispenser directive 75/324/EEC.
Klassificeret til EU-direktive 99/45/EU

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler:

alifatiske kulbrinter 5 - 15 %
benzisothiazolinone, benzoic acid

16. ANDRE OPLYSNINGER   

Dette produkt bøØr opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.
Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber.
Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.

*Forklaringer till risiko-benævnelse:

R10: Brandfarlig.
R11: Meget brandfarlig.
R12: Yderst brandfarlig.
R20/21/22: Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R34: Ætsningsfare.
R36: Irriterer øjnene.
R35: Alvorlig ætsningsfare.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

 

Denne leverandørbrugsanvisning kan af forskellige årsager allerede være revideret på grund af ændret lovgivning eller produktsammensætning. Den seneste gyldige leverandørbrugsanvisning kan blive tilsendt på forlangende, eller downloades fra hjemmesiden www.crcind.com. Vi anbefaler at man registrerer sig på denne hjemmeside. Derved vil man fremover automatisk modtage opdaterede leverandørbrugsanvisninger på de ønskede produkter.