PROGRESS IS OUR COMMITMENT
THE EARTH OUR CONCERN


CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

Sikkerhedsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Produktnavn : SCREEN TFT Dato : 23.11.10
Ref.Nr.: AB28071-10-231110 Gennemgang af : 05.01.10

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR   

 

Produktnavn : SCREEN TFT
PR-nummer: 1936282
Aerosol

 

Anvendelse :

Afrensning - Præcisionsafrenser

 

Leverandør :

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com
 
Emergency telephonenumber : (+32) (0)52/45 60 11
 

Subsidiaries

 

Tel

Fax

CRC Industries Finland

Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS

(+358)(0)19/32921

(+358)(0)19/383676

CRC Industries France

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

(+33)(0)1/34112000

(+33)(0)1/34110996

CRC Industries Deutschland

Südring 9, 76473 Iffezheim

(+49)(0)7229/3030

(+49)(0)7229/303266

CRC Industries Iberia

Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia

(+34)921/427546

(+34)921/436270

CRC Industries Sweden

Kryptongatan 14, 43153 Mölndal

(+46)(0)31/7068480

(+46)(0)31/273991

2. FAREIDENTIFIKATION   

Sundheds- og brandfare :

Ikke brændfarligt ved normal brug
(Test for brændbarhed i lukket rum, FEA X610-E, er negativ)

Miljø :

Ikke klassificeret til EU-direktive 99/45/EU

Andre :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER   

Farligt stofCAS-nrEINECSw/w %symbolR-udtryk*Notes
kaliumhydroxid1310-58-3215-181-3<0.01C22-35B
carbonhydrider, C3-4-rige,råolie-destillatKulbrintegasser 68512-91-4270-990-91-5F+12K
Explanation notes
B : stoffer, for hvilke der foreliger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
K : klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent buta-1,3-dien (Einecs-nr. 203-450-8)
(* Forklaringer til risiko-benævnelse: se kapittel 16)

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER   

Generelt :

De gængse sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier skal træffes
Hvis der opstår symptomer søges læge.

Øjne :

Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter
Søg lægehjælp ved fortsat irritation

Hudkontakt :

Fjern straks det tilsmudsede tøj og pøs rigeligt med vand på den berørte hud. Vask så med sæbe og vand
Søg lægehjælp ved fortsat irritation

Indånding :

Frisk luft, holdes varm og i ro

Indtagelse :

Intagelse er usandsynlig
Undgå opkastning og søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE   

Flammepkt. :

Ingen

Eksplosionsgrænser : Øvre :

Kan ikke benyttes.

Nedre :

Kan ikke benyttes.

Brandslukning :

skum, kuldioxyd eller tørstof

Særlige forholdsregler :

Hold beholdere nær ild kølige med vand

Særlige risici :

Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD   

Personlige værnemidler :

Afbryd alle antændelseskilder
Sørg for tilstrækkelig ventilation
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses-handsker.

Miljøoplysninger :

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje

Rengjøring :

Spul udslipsområdet med masser af vand

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING   

Håndtering :

Må kun bruges på steder med god ventiliation
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder
Spray ikke mod åben ild eller glØdende materiale.
Aerosoldåser må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug.
Aerosoldåser må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug.
Undgå kontakt med huden og øjnene.

Opbevaring :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.
Opbevares frostfrit
Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER   

Personlige værnemidler :

Det anbefales at bruge personlige værnemidler for at beskytte hud og øjne under brug af dette produkt.

indånding :

Må kun bruges på steder med god ventiliation

hud :

Benyt dertil egnede beskyttelseshandsker

øjne :

Benyt beskyttelsesbriller.

Grænseværdier :

Farligt stofCAS-nrmetode
National established exposure limits : Denmark
kaliumhydroxid1310-58-3TWA2 mg/m3

9. FYSISK OG KEMISKE DATA   

Udseende :

Væske med propan/butan som drivstof.

far :

Farveløs.

duft :

Duftfri.

Kogepunkt/intervall :

Kan ikke benyttes.

Vægtfylde :

1.0 g/cm3 (@ 20°C).

pH :

9 - 10

Damptryk :

Kan ikke fås.

Damptæthed :

Kan ikke benyttes.

Vandopløselighed :

Opløselig i vand

Antændelsestemperatur :

Ingen

Selvantændelsespunkt :

> 200 °C

Viskositet :

Kan ikke benyttes.

Fordampningshastighed :

Kan ikke benyttes.

10. STABILITET OG REAKTIVITET   

Undgå :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.

Undgå kontakt med :

Stærkt oxyderende stof

Farlige nedbrydningsstoffer :

CO, CO2

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER   

Kontakt med hud :

Let irriterende virkning ved hudkontakt

Kontakt med øjne :

Let irriterende virkning ved øjenkontakt

Andre:

Ingen tilgængelige eksperimentdata

12. MILJØOPLYSNINGER   

Degradability :

Preparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og
rengøringsmidler.

13. BORTSKAFFELSE   

Produkt :

Må ikke kommes i kloakafløb.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning

14. TRANSPORTOPLYSNINGER   

UN-Nr. :

1950

ADR/RID :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5A, Label : 2.2, Tunnel : (E)

IMDG :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.2
 

EmS

F-D, S-U

IATA/ICAO :

UN1950 Aerosols, non-flammable Klasse: 2, Label : 2.2
 
 
 

15. OPLYSNINGER OM FORSKRIFTER   

S-sætninger :

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S23: Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.
S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene.
S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.
Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.
Indeholder 3 vægt % let antændelige bestanddele.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.
Classified according to Dir. 2008/47/EC amendment of the aerosol dispenser directive 75/324/EEC.
Klassificeret til EU-direktive 99/45/EU

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler:

alifatiske kulbrinter< 5 %
benzisothiazolinone, benzoic acid

National provisions:

Denmark
MAL-kode 0-1 (1993)

16. ANDRE OPLYSNINGER   

Dette produkt bøØr opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.
Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber.
Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.

REVISIONS IN CHAPTRE :

3,15

*Forklaringer till risiko-benævnelse:

R12: Yderst brandfarlig.
R22: Farlig ved indtagelse.
R35: Alvorlig ætsningsfare.

 

Denne leverandørbrugsanvisning kan af forskellige årsager allerede være revideret på grund af ændret lovgivning eller produktsammensætning. Den seneste gyldige leverandørbrugsanvisning kan blive tilsendt på forlangende, eller downloades fra hjemmesiden www.crcind.com. Vi anbefaler at man registrerer sig på denne hjemmeside. Derved vil man fremover automatisk modtage opdaterede leverandørbrugsanvisninger på de ønskede produkter.