PROGRESS IS OUR COMMITMENT
THE EARTH OUR CONCERN


CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

Sikkerhedsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Produktnavn : FREEZE 75 Super Dato : 26.10.10
Ref.Nr.: AB28480-10-261010 Gennemgang af : 31.10.07

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR   

 

Produktnavn : FREEZE 75 Super
Aerosol

 

Anvendelse :

Kølemiddel

 

Leverandør :

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com
 
Emergency telephonenumber : (+32) (0)52/45 60 11
 

Subsidiaries

 

Tel

Fax

CRC Industries Finland

Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS

(+358)(0)19/32921

(+358)(0)19/383676

CRC Industries France

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

(+33)(0)1/34112000

(+33)(0)1/34110996

CRC Industries Deutschland

Südring 9, 76473 Iffezheim

(+49)(0)7229/3030

(+49)(0)7229/303266

CRC Industries Iberia

Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia

(+34)921/427546

(+34)921/436270

CRC Industries Sweden

Kryptongatan 14, 43153 Mölndal

(+46)(0)31/7068480

(+46)(0)31/273991

2. FAREIDENTIFIKATION   

Sundheds- og brandfare :

Ikke klassificeret til EU-direktive 99/45/EU
I tilfælde af kontakt med det væskeformige produkt, kan der opstå forfrysningssymptomer

Miljø :

Ikke klassificeret til EU-direktive 99/45/EU

Andre :

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER   

Indeholder ingen helbredsskadelige og miljøfarlige komponenter i henhold til gældende EU-direktiver.
Farligt stofCAS-nrEINECSw/w %symbolR-udtryk*Notes
1,1-Difluoroethane75-37-6200-866-110-30F+12
tetrafluoroethane811-97-2212-377-060-100--B
Explanation notes
B : stoffer, for hvilke der foreliger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER   

Generelt :

I tilfælde af vedvarende symptomer bØr der altid sØges læge.

Øjne :

Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand i flere minutter
Rådspørg læge

Hudkontakt :

Ved kontakt med væske, optø frosne områder med vand og fjern så forsigtigt tøjet
Rådspørg læge

Indånding :

Frisk luft, holdes varm og i ro
Søg lægehjælp ved ugunstige virkninger

Indtagelse :

Intagelse er usandsynlig
Undgå opkastning og søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE   

Flammepkt. :

Ingen

Eksplosionsgrænser : Øvre :

Kan ikke fås.

Nedre :

Kan ikke fås.

Brandslukning :

vand, skum, kuldioxyd eller tørstof

Særlige forholdsregler :

Hold beholdere nær ild kølige med vand

Særlige risici :

Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C
Ved kontakt med åben ild kan der dannes Flourbrinte

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD   

Personlige værnemidler :

Sørg for tilstrækkelig ventilation
Afbryd alle antændelseskilder

Rengjøring :

Udluft området

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING   

Håndtering :

Sørg for tilstrækkelig ventilation
Undgå kontakt med hud og Øjne. I tilfælde af kontakt med det væskeformige produkt kan der opstå forfrysningssymptomer.
Spray ikke mod åben ild eller glØdende materiale.
Aerosoldåser må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug.
Undgå indånding af dampe och aerosol-tåger
Undgå kontakt med huden og øjnene.

Opbevaring :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.
Opbevares på et køligt, tørt og ventileret sted
Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER   

Tekniske hjælpemidler :

Sørg for tilstrækkelig ventilation

Personlige værnemidler :

Undgå kontakt med hud og Øjne. I tilfælde af kontakt med det væskeformige produkt kan der opstå forfrysningssymptomer.
Må kun bruges på steder med god ventiliation

indånding :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis affektiv ventiliation ikke er mulig.
(compressed air)

hud :

Benyt dertil egnede beskyttelseshandsker

øjne :

Benyt beskyttelsesbriller.

9. FYSISK OG KEMISKE DATA   

Udseende :

Liquified gas.

far :

Farveløs.

duft :

Let genkendlig duft.

Kogepunkt/intervall :

Kan ikke fås.

Vægtfylde :

1.165 g/cm3 (@ 20°C).

pH :

Kan ikke benyttes.

Damptryk :

Kan ikke fås.

Damptæthed :

Kan ikke fås.

Vandopløselighed :

Kan ikke fås.

Antændelsestemperatur :

Ingen

Selvantændelsespunkt :

> 200 °C

Viskositet :

Kan ikke fås.

Fordampningshastighed :

Kan ikke fås.

10. STABILITET OG REAKTIVITET   

Undgå :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.

Undgå kontakt med :

alkali metals

Farlige nedbrydningsstoffer :

Ved kontakt med åben ild kan der dannes Flourbrinte

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER   

Inånding :

Høje koncentrationer kan fremkalde narkotiske bivirkninger.

Kontakt med hud :

I tilfælde af kontakt med det væskeformige produkt, kan der opstå forfrysningssymptomer

Kontakt med øjne :

I tilfælde af kontakt med det væskeformige produkt, kan der opstå forfrysningssymptomer

12. MILJØOPLYSNINGER   

Ingen tilgængelige eksperimentdata

13. BORTSKAFFELSE   

Produkt :

Må ikke kommes i kloakafløb.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning

14. TRANSPORTOPLYSNINGER   

UN-Nr. :

1950

ADR/RID :

UN1950 Aerosols Klasse: 2.2, PG : NA, Class. code : 5A, Label : 2.2, Tunnel : (E)

IMDG :

UN1950 Aerosols, non-flammable Klasse: 2.2, PG : NA, Label : 2.2
 

EmS

F-D, S-U

IATA/ICAO :

UN1950 Aerosols, non-flammable Klasse: 2.2, PG : NA, Label : RNG
 
 
 

15. OPLYSNINGER OM FORSKRIFTER   

S-sætninger :

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S23: Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.
S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.
Classified according to Dir. 2008/47/EC amendment of the aerosol dispenser directive 75/324/EEC.

16. ANDRE OPLYSNINGER   

Dette produkt bøØr opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.
Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber.
Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.

REVISIONS IN CHAPTRE :

2,3

 

Denne leverandørbrugsanvisning kan af forskellige årsager allerede være revideret på grund af ændret lovgivning eller produktsammensætning. Den seneste gyldige leverandørbrugsanvisning kan blive tilsendt på forlangende, eller downloades fra hjemmesiden www.crcind.com. Vi anbefaler at man registrerer sig på denne hjemmeside. Derved vil man fremover automatisk modtage opdaterede leverandørbrugsanvisninger på de ønskede produkter.