PROGRESS IS OUR COMMITMENT
THE EARTH OUR CONCERN


CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

Sikkerhedsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Produktnavn : DUST OFF 67 Dato : 31.10.07
Ref.Nr.: AB28550-10-311007 Gennemgang af : 11.10.07

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR   

 

Produktnavn : DUST OFF 67
Aerosol

 

Anvendelse :

Afrensning - Præcisionsafrenser

 

Leverandør :

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com
 
Emergency telephonenumber : (+32) (0)52/45 60 11
 

Subsidiaries

 

Tel

Fax

CRC Industries Finland

Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS

(+358)(0)19/32921

(+358)(0)19/383676

CRC Industries France

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

(+33)(0)1/34112000

(+33)(0)1/34110996

CRC Industries Deutschland

Südring 9, 76473 Iffezheim

(+49)(0)7229/3030

(+49)(0)7229/303266

CRC Industries Iberia

Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia

(+34)921/427546

(+34)921/436270

CRC Industries Sweden

Kryptongatan 14, 43153 Mölndal

(+46)(0)31/7068480

(+46)(0)31/273991

2. FAREIDENTIFIKATION   

Sundheds- og brandfare :

Ikke brændfarligt ved normal brug
(Test for brændbarhed i lukket rum, FEA X610-E, er negativ)
I tilfælde af kontakt med det væskeformige produkt, kan der opstå forfrysningssymptomer

Andre :

Ikke klassificeret til EU-direktive 99/45/EU

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER   

Farligt stofCAS-nrEINECSw/w %symbolR-udtryk*Notes
dimethylether115-10-6204-065-810-30F+12A
tetrafluoroethane811-97-2212-377-060-100--B
Explanation notes
A : stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
B : stoffer, for hvilke der foreliger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
Remark: for substances with workplace exposure limits see point 8.
(* Forklaringer til risiko-benævnelse: se kapittel 16)

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER   

Generelt :

De gængse sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier skal træffes
Hvis der opstår symptomer søges læge.

Øjne :

Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand i flere minutter
Rådspørg læge

Hudkontakt :

Ved kontakt med væske, optø frosne områder med vand og fjern så forsigtigt tøjet
Rådspørg læge

Indånding :

Frisk luft, holdes varm og i ro
Søg lægehjælp ved ugunstige virkninger

Indtagelse :

Intagelse er usandsynlig
Undgå opkastning og søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE   

Flammepkt. :

Kan ikke fås

Eksplosionsgrænser : Øvre :

Kan ikke fås

Nedre :

Kan ikke fås

Brandslukning :

vand, skum, kuldioxyd eller tørstof

Særlige forholdsregler :

Hold beholdere nær ild kølige med vand

Særlige risici :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.
Ved kontakt med åben ild kan der dannes Flourbrinte
Ikke brændfarligt ved normal brug

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD   

Personlige værnemidler :

Sørg for tilstrækkelig ventilation

Rengjøring :

Udluft området

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING   

Håndtering :

Sørg for tilstrækkelig ventilation
Undgå kontakt med hud og Øjne. I tilfælde af kontakt med det væskeformige produkt kan der opstå forfrysningssymptomer.
Spray ikke mod åben ild eller glØdende materiale.
Aerosoldåser må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug.
Undgå indånding af dampe och aerosol-tåger
Undgå kontakt med huden og øjnene.

Opbevaring :

Opbevares på et køligt, tørt og ventileret sted
Opbevares utilgængeligt for børn.
Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER   

Tekniske hjælpemidler :

Sørg for tilstrækkelig ventilation

Personlige værnemidler :

Det anbefales at bruge personlige værnemidler for at beskytte hud og øjne under brug af dette produkt.
Må kun bruges på steder med god ventiliation

indånding :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis affektiv ventiliation ikke er mulig.
(compressed air)

hud :

Benyt dertil egnede beskyttelseshandsker

øjne :

Benyt beskyttelsesbriller.

Grænseværdier :

Farligt stofCAS-nrmetode
EU established exposure limits:
dimethylether115-10-6TWA1000 ppm
National established exposure limits : DENMARK
dimethylether115-10-6TWA1000 ppm

9. FYSISK OG KEMISKE DATA   

Udseende :

liquified gas

far :

farveløs

duft :

Let genkendlig duft

Kogepunkt/intervall :

Kan ikke fås

Vægtfylde :

1.00 (@ 20°C)

pH :

Kan ikke benyttes

Damptryk :

Kan ikke fås

Damptæthed :

Kan ikke fås

Vandopløselighed :

Uopløselig i vand

Antændelsestemperatur :

Kan ikke fås

Selvantændelsespunkt :

> 200 °C

Viskositet :

Kan ikke fås

Fordampningshastighed :

Kan ikke fås

10. STABILITET OG REAKTIVITET   

Undgå :

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.

Undgå kontakt med :

Alkaliske metaller

Farlige nedbrydningsstoffer :

Ved kontakt med åben ild kan der dannes Flourbrinte

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER   

Inånding :

Høje koncentrationer kan fremkalde narkotiske bivirkninger.

Kontakt med hud :

I tilfælde af kontakt med det væskeformige produkt, kan der opstå forfrysningssymptomer

Kontakt med øjne :

I tilfælde af kontakt med det væskeformige produkt, kan der opstå forfrysningssymptomer

12. MILJØOPLYSNINGER   

Ingen tilgængelige eksperimentdata

13. BORTSKAFFELSE   

Produkt :

Må ikke kommes i kloakafløb.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning

14. TRANSPORTOPLYSNINGER   

UN-Nr. :

1950

ADR/RID :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5A, Label : 2.2

IMDG :

UN1950 Aerosols Ltd Qty Klasse: 2.2, PG : NA
 

EmS

F-D,S-U

IATA/ICAO :

UN1950 Aerosols, non-flammable Klasse: 2.2, PG : NA, Label : RNG
 

Packing instr. LQ

Y203
 

PAX

203
 

CAO

203

15. OPLYSNINGER OM FORSKRIFTER   

S-sætninger :

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S23: Undgå indånding af aerosol-tåger.

Contains :

Indeholder 25 vægt % let antændelige bestanddele.
Må ikke anvendes til andre formål end produktbeskrivelsen nævner.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

16. ANDRE OPLYSNINGER   

Dette produkt bøØr opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.
Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber.
Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.

*Forklaringer till risiko-benævnelse:

R12: Yderst brandfarlig.

 

Denne leverandørbrugsanvisning kan af forskellige årsager allerede være revideret på grund af ændret lovgivning eller produktsammensætning. Den seneste gyldige leverandørbrugsanvisning kan blive tilsendt på forlangende, eller downloades fra hjemmesiden www.crcind.com. Vi anbefaler at man registrerer sig på denne hjemmeside. Derved vil man fremover automatisk modtage opdaterede leverandørbrugsanvisninger på de ønskede produkter.